Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

มลพิษสิ่งแวดล้อมและสารองค์ประกอบที่ปล่อยออกมา (emission factors – กลุ่มก๊าซเรือนกระจก) ของบุหรี่ไฟฟ้า

มลพิษสิ่งแวดล้อมและสารองค์ประกอบที่ปล่อยออกมาของบุหรี่ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้ความร้อนแต่ปราศจากการเผาไหม้ (HNB) และบุหรี่ธรรมดา

ความนิยมที่กำลังเพิ่มมากขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้า (e-cigarettes) และผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ที่ใช้ความร้อนแต่ปราศจากการเผาไหม้ระบบใหม่ (iQOS) อันเป็นตัวเลือกทดแทนบุหรี่แบบดั้งเดิมนั้น นำมาสู่ความจำเป็นที่จะต้องทำการบันทึกสาระความรู้และทำการศึกษาวิจัยในองค์ประกอบ และความเสี่ยงหรือคุณประโยชน์ทางสุขภาพที่สำคัญต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ในการวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ เราได้ทำการเปรียบเทียบการรับสัมผัสทางอ้อมของอนุภาคโลหะและสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดา โดยการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องและควบคุมเวลารวมในสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ตามด้วยการคำนวณหาอัตราการปล่อยสารของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยการใช้แบบจำลองค่าสมดุลมวลสารแบบทางเดียว (single-compartment mass balance model) ในการวิจัยดังกล่าวเราได้ใช้ วิธีการที่คล้ายกันในการ อธิบายเพิ่มเติมบทวิเคราะห์ที่ได้ทำไว้ก่อนหน้าด้วยการจำแนกลักษณะของ ละอองคาร์บอนดำ (black carbon) อนุภาคโลหะ สารประกอบอินทรีย์ และมวลอนุภาคแยกตามขนาด และด้วยความเข้มข้นเชิงจำนวนที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ดังกล่าวนอกเหนือจาก ผลิตภัณฑ์ iQOS ที่เพิ่งวางตลาดไปเมื่อเร็วๆนี้ โดยการวิเคราะห์ของไอควันสายข้างเคียง (side-stream smoke) ของผลิตภัณฑ์ iQOS แสดงให้เห็นว่าการปล่อยละอองอนุภาคที่เป็นอินทรียวัตถุจากการใช้อุปกรณ์เหล่านี้มีความแตกต่างกันมากโดยขึ้นอยู่กับสารประกอบอินทรีย์นั้นๆ ในขณะที่ โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs – สารประกอบอินทรีย์ในกลุ่มไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจจับได้ในไอละอองของ iQOS ส่วนสารประกอบ เอ็น-อัลเคนจำเพาะ กรดอินทรีย์ต่างๆ (อาทิ ซับเออริกเอซิด อะซีลาอิกเอซิด และเอ็น-อัลเคโนอิกเอซิด ที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนระหว่าง 10 ถึง 19 อะตอม) เช่นเดียวกันกับสารประกอบลิโวกลูโคซานนั้น ยังคงมีการปล่อยในระดับสูงจากการใช้ iQOS (สูงถึง 2–6 mg/h ตามมามาตรฐานการสูบบุหรี่ปกติ) ส่วนการปล่อยโลหะลดลงในไอละอองของ iQOS เมื่อเทียบกับที่พบในไอของบุหรี่ไฟฟ้าและควันบุหรี่ธรรมดา และโลหะในไอละอองของ iQOS มีระดับแทบจะเหมือนกันกับระดับโลหะที่พบในสภาวะแวดล้อม

มลพิษสิ่งแวดล้อมและสารองค์ประกอบที่ปล่อยออกมาของบุหรี่ไฟฟ้า

ผลการวิจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการตรวจพบสารก่อมะเร็ง แอลดีไฮด์ โดยรวมถึงฟอร์มัลดีไฮด์ แอซีทาลดีไฮด์ และอะโครลีน ในไอควันของการใช้ iQOS มีระดับต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับที่ตรวจจับได้จากบุหรี่ธรรมดา

หมายเหตุ:

  • side-stream smoke ไอควันที่ลอยในอากาศในระหว่างที่ยาสูบได้รับความร้อนสูง
  • main stream smoke ไอควันที่เกิดจากการสูบและปล่อยออกมา
  • second-hand exposure การรับสัมผัสไอควันที่ปล่อยออกมาจากผู้อื่น

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02786826.2017.1300231

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]