Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ผลวิจัยชี้ สุขภาพของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าระยะยาวแทบไม่ต่างกับผู้ไม่สูบบุหรี่เลย

ผลวิจัยชี้ สุขภาพของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าระยะยาวแทบไม่ต่างกับผู้ไม่สูบบุหรี่เลย

วารสารชั้นนำทางการแพทย์ Nature ตีพิมพ์ผลการศึกษาผลกระทบระยะยาวเป็นเวลา 3.5 ปีของผู้ใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ชนิดใดเลย โดยมีการตรวจวัด การทำงานของปอด ความดันเลือด รวมถึงระดับสารพิษต่างๆในลมหายใจ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ กรดไนตริก จากการศึกษาพบว่าทั้งสองกลุ่มมีค่าที่ตรวจวัดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ จึงสรุปได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาวไม่น่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ลักษณะการศึกษา

ที่ผ่านมาบุหรี่ไฟฟ้าได้รับความสนใจและมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยจุดประสงค์การใช้ที่แตกต่างกันเช่น ช่วยลดปริมาณการสูบมวน ช่วยเลิกบุหรี่มวน ใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภคนิโคตินที่ปลอดกว่าโดยไม่ต้องเสี่ยงกับอันตรายจากควันพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ กอรปกับข้อมูลที่มากขึ้น ที่ทำให้พอจะสรุปได้ว่าไอละอองจากบุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณสารพิษน้อยกว่าควันจากบุหรี่ เพราะไม่มีการเผาไหม้ แต่ผลความปลอดภัยระยะยาวยังมีข้อมูลน้อยมาก

ยิ่งกว่านั้นการจะแยกความแตกต่างผลต่อสุขภาพที่เกิดจากละอองบุหรี่ไฟฟ้าออกจากควันบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่ยากมากเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้ได้คำตอบที่แท้จริงของผลต่อสุขภาพระยะยาวจากละอองบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มผู้ทีทำการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Catania จึงออกแบบศึกษาในกลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่เคยใช้บุหรี่มวนมาก่อน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผลการศึกษาแรกที่พิสูจน์ผลของสุขภาพระยะยาวจากบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแท้จริง

บุหรี่ไฟฟ้า

อ่านต่อ Health impact of e-cig_ a prospective 3.5 years study of regular daily w…

การศึกษาคัดเลือกผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่เคยสูบบุหรี่มวนก่อนและใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาอย่างน้อย 3 เดือน จำนวน 9 คน โดยค่าที่ทำการตรวจวัดในการประเมินได้แก่ (1) ติดตามวัดผลสัญญาณชีพ (ความดันเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ นำหนักตัว) (2) การทำงานของปอด (3) อาการแสดงของระบบทางเดินหายใจ (4) ตัวชี้วัดทางชีวภาพของการเกิดการอักเสบของทางเดินหายใจที่ออกมาพร้อมลมหายใจ (exhaled breath nitric oxide, carbon monoxide) เป็นระยะเวลา 3.5 ปี เปรียบเทียบกับกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนจำนวน 12 คน พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของตัวชี้วัดด้านสุขภาพที่ศึกษาของทั้งสองกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาลักษณะของการเกิดโรคในปอด (pathology) ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง (High Resolution Computed Tomography) ในกลุ่มทดลองเมื่อจบการศึกษาที่ 42 เดือน ซึ่งไม่พบสัญญาณการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรือรั้ง แต่อย่างใด

อย่างก็ตามแม้การศึกษานี้จะทำในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มากนัก (n = 21) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจำนวนผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่โดยไม่เคยใช้บุหรี่มวนมาก่อนมีจำนวนน้อยมาก เพียงแค่ 0.1% ของจำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดตามการสำรวจของ Eurobarimeter แต่การศึกษาก็มีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด จึงทำให้ข้อสรุปที่ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาวไม่น่าจะมีผลต่อสุขภาพ มีความน่าเชื่อถือ

ที่มา https://www.nature.com/articles/s41598-017-14043-2

 

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.8]