Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

คำจี้แจงขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนและการตัดสินใจขององค์การอาหารและยาสหรัฐเกี่ยวกับ IQOS

ตกลงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าให้ประโยชน์มากกว่าผลเสีย?

องค์การอนามัยโลกได้ใช้โอกาสนี้ในการเตือนประเทศสมาชิกที่เป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ถึงพันธกรณีภายใต้กรอบอนุสัญญา ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งหมายความว่ากรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบสามารถบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ (การตัดสินใจ FCTC / COP8 (22)) โดยเฉพาะมาตรา 13.4 (a) ซึ่งบังคับให้ภาคีห้าม “โฆษณา ส่งเสริมและการสนับสนุนยาสูบทุกรูปแบบด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงการโฆษณาเท็จที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด เข้าข่ายหลอกลวงหรือมีแนวโน้มที่จะสร้างความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับลักษณะ ผลกระทบต่อสุขภาพ ความอันตรายหรือการปล่อยมลพิษของผลิตภัณฑ์ยาสูบ”

องค์การอนามัยโลกย้ำว่าการลดการสัมผัสต่อสารเคมีที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน (HTPs) ไม่ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นปราศจากอันตราย และไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อผู้คน โดยที่จริงแล้ว สารพิษบางชนิดในผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนมีระดับความเป็นพิษที่สูงกว่าที่พบในควันบุหรี่แบบเผาไหม้ และยังมีสารพิษอย่างอื่นที่มีอยู่ในไอละอองของผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนที่ไม่มีอยู่ในควันบุหรี่แบบเผาไหม้ ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของการสัมผัสต่อสารเหล่านี้ยังไม่เป็นที่ทราบ

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน IQOS ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร ยาและเครื่องสำอางของรัฐบาลกลาง พระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้ต้องได้รับอนุญาต ก่อนที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่นี้จะสามารถวางจำหน่ายในตลาด

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริการะบุว่า “แม้จะมีกระบวนการนี้เกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้ก็ไม่ได้ปลอดภัยหรือ “ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา” นอกจากนี้ คำสั่งสำหรับการอนุญาตในเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดการสัมผัสต่อสารพิษ ยังคงไม่อนุญาตให้บริษัทปรับเปลี่ยนหรือสื่อข้อความใด ๆ ที่จะสื่อหรืออาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยา หรือว่าองค์การอาหารและยาถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค”

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ว่าว่าการใช้ผลิตภัณฑ์นี้มีอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่น หรือที่ว่าผลิตภัณฑ์นี้ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยคำสั่งขององค์การอาหารและยายังกำหนดให้ทางบริษัทตรวจสอบความเข้าใจและการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในเยาวชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ MRTP จะไม่ส่งผลที่ไม่พึงประสงค์ต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในเยาวชน ซึ่งบริษัทต้องรายงานต่อองค์การอาหารและยาให้ทราบถึงความพยายามในการจะป้องกันการเข้าถึงของเยาวชน

เนื่องจากสุขภาพอาจได้รับผลกระทบจากการสัมผัสสารพิษเพิ่มเติมเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน การอ้างว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนลดการสัมผัสต่อสารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อเทียบกับบุหรี่แบบเผาไหม้จึงอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้

ยิ่งไปกว่านั้น คำอนุญาตที่เกี่ยวข้องได้มีการอนุญาตให้ทำการตลาดชั่วคราวภายในสหรัฐอเมริกา และขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะของประเทศสหรัฐฯซึ่งไม่ได้เป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO FCTC)

ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและองค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้ประเทศภาคีดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบอย่างเต็มที่ การดำเนินการอย่างเข้มงวดจะช่วยคนกำลังพยายามเลิกและลดการเริ่มสูบบุหรี่ของผู้ที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เยาวชน องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ผู้คนเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สายโทรช่วยการเลิกบุหรี่ที่ไม่เสียค่าบริการในประเทศ การใช้นิโคตินบำบัดทดแทน และการบริการช่วยเลิกบุหรี่ผ่านข้อความโทรศัพท์

Source: https://www.who.int/news-room/detail/27-07-2020-who-statement-on-heated-tobacco-products-and-the-us-fda-decision-regarding-iqos

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]