Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

กลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เข้าให้กำลังใจคณะกรรมาธิการพาณิชย์ฯ สนช. ทบทวนการแบนบุหรี่ไฟฟ้า

กลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เข้าให้กำลังใจคณะกรรมาธิการพาณิชย์ฯ สนช. ทบทวนการแบนบุหรี่ไฟฟ้า

เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เข้าพบพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์ฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาทบทวนการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า แนะรัฐพิจารณาข้อมูลประโยชน์และโทษของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างถี่ถ้วน เสนอแก้ปัญหาลักลอบนำเข้าและปรับเงื่อนไขการควบคุมแทนการห้ามนำเข้าอย่างสิ้นเชิง


โดยนายมาริษ กรันยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากล่าวว่า

“เราหวังว่ารัฐบาลจะรับฟังข้อเสนอแนะของ กมธ.พาณิชย์ฯ ที่ให้มีการทบทวนมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าขึ้น ในรายงานของ กมธ.พาณิชย์ฯ ก็บอกว่าข้อมูลเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านเรายังขัดแย้งกันอยู่ เราจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาตั้งหน่วยงานที่เป็นกลางขึ้นเป็นเจ้าภาพทำการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งจากต่างประเทศและการวิจัยในประเทศ อย่างรอบคอบและเป็นระบบ เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัยมากำหนดแนวทางการควบคุมให้เหมาะสมกับบ้านเรา เราจะนำรายงานฉบับนี้พร้อมผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนการห้ามนำเข้าและห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่อไป”
Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 4.8]