Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการใช้งาน Nicotine products ทั้ง 13 ชนิด

ที่มา: https://f1000research.com/articles/9-1225

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนและผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงได้กลายมาเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญ

ในการต่อสู้กับโรคภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ บุหรี่ที่มีการเผาไหม้เป็นที่รู้กันแน่ชัดแล้วว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร ในขณะที่ผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่นั้นกลับไม่มีข้อมูลศึกษาวิจัยที่มากพอว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่

 

Biochromex Ltd., London, UK บริษัทค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเภสัชกรรม จากสหราชอาณาจักร จึงได้ทำการวิจัยความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ( Relative risk ) จากการใช้งานผลิตภัณฑ์นิโคติน (Nicotine products) ทั้งหมด 13 ชนิด เพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่และสังคมเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยง

แผนภูมิได้แสดงข้อมูลความเสี่ยงรวมของผลิตภัณฑ์นิโคตินแต่ละชนิดจากมากไปน้อย โดยคะแนนความเสี่ยงรวมดังกล่าวมาจากการคำนวณความเสี่ยงในการก่อให้เกิดมะเร็งในตลอดช่วงชีวิตจากการได้รับสารก่อมะเร็ง ( Lifetime cancer risk ) และการวิเคราะห์ทางการระบาดวิทยา ( Epidemiological ) ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดร่วมกับข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่นการปล่อยสารพิษ โดยมีคะแนนความเสี่ยงจาก 0 – 100 คะแนน โดยผลิตภัณฑ์ปราศจากนิโคตินจะมีคะแนนเป็น 0 ส่วนบุหรี่มวนจะมีคะแนนอยู่ที่ 100 คะแนน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด

จากการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์นิโคติน ทั้ง 13 ชนิด แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์

มีความเสี่ยงรวมดังต่อไปนี้

 

ยาสูบที่มีการเผาไหม้ทั้งหมดมีคะแนนความเสี่ยงรวมสูงสุด 6 อันดับแรก

• Combustible cigarettes : บุหรี่มวนมีคะแนนความเสี่ยงรวม 100 คะแนน

• Cut tobacco : ยาเส้นมีคะแนนความเสี่ยงรวม 99.53 คะแนน

• Cigarillos : ซิการิโล หรือ ซิการ์ขนาดเล็ก มีคะแนนความเสี่ยงรวม 84.18 คะแนน

• Western pipe tobacco : ยาสูบไปป์ มีคะแนนความเสี่ยงรวม 75.72 คะแนน

• Water pipe tobacco : บารากู่ มีคะแนนความเสี่ยงรวม 54.95 คะแนน

• Cigars : ซิการ์มีคะแนนความเสี่ยงรวม 41.10 คะแนน จากการวิจัยพบว่า ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนจากโรงงานบุหรี่หรือยาเส้นมวนเองนั้นมีอัตราการปล่อยสารพิษที่เท่ากันในขณะที่ซิการ์ริลโลและ Water pipe tobacco อย่างบารากู่นั้นมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมากกว่าบุหรี่มวนด้วยซ้ำ แต่เนื่องจากมีการใช้งานที่น้อยกว่าบุหรี่จึงทำให้มีคะแนนความเสี่ยงที่ต่ำกว่า

 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบจุ่มและแบบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์ยาสูบสำหรับช่องปาก

• Dipping tobacco: ยาสูบแบบจุ่ม มีคะแนนความเสี่ยงรวม 15.10 คะแนน

• Chewing tobacco: ยาสูบแบบเคี้ยว มีคะแนนความเสี่ยงรวม 11.18 คะแนน

• Non tobacco pouches: นิโคตินถุง มีคะแนนความเสี่ยงรวม 0.22 คะแนน

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสูบสำหรับช่องปากมีคะแนนความเสี่ยงรวมน้อยกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบเผาไหม้ ยกเว้นซิการ์ที่มีคะแนนด้านการระบาดวิทยาที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เล็กน้อย แต่ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบจุ่มและแบบเคี้ยว

ก็มีคะแนนความเสี่ยงรวมมากกว่าผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยง

 

ผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยง

• Heat-not-burn devices: ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน มีคะแนนความเสี่ยงรวม 3.38 คะแนน

• Snus: สนูส มีคะแนนความเสี่ยงรวม 3.18 คะแนน

• Electronic cigarette: บุหรี่ไฟฟ้ามีคะแนนความเสี่ยงรวม 0.24 คะแนน

• Nicotine Replacement therapy: ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนมีคะแนนความเสี่ยงรวม 0.15 คะแนน

• Non-Nicotine product user: ผลิตภัณฑ์ปราศจากนิโคตินมีคะแนนความเสี่ยงรวม 0 คะแนน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน, สนูส, บุหรี่ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน และผลิตภัณฑ์ปราศจากนิโคติน ต่างมีคะแนนความเสี่ยงรวมต่ำกว่า 5 คะแนน

 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่ช่วยยืนยันว่าบุหรี่มวนนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมด

ดังนั้นรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงที่มีศักยภาพในการลดอันตราย

และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน บุหรี่ไฟฟ้า สนูส และผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้

ความร้อน เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณะสุข

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]