Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

IQOS: เปรียบเทียบกับ บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ธรรมดา

ผู้สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสน้อยลงที่จะกลับไปสูบบุหรี่มวน
การปล่อยสารประกอบหมู่คาร์บอนิล จาก ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้ความร้อนสร้างไอระบบใหม่ (IQOS): เปรียบเทียบกับ บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ธรรมดา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์

เพื่อวัดการปล่อยสารประกอบหมู่คาร์บอนิลจากผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้ความร้อนสร้างไอ (IQOS) นำมาเปรียบเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้า (นอติลุส มินิ) และบุหรี่ธรรมดาในท้องตลาด (มาร์ลโบโรแดง)

รูปแบบการวิจัย

ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้ความร้อนสร้างไอด้วยบุหรี่รสธรรมดาและรสเมนทอล ทำการทดลองเครื่องสร้างละอองแบบถัง (tank‐type atomizer-บุหรี่ไฟฟ้า) ที่บรรจุของเหลวรสยาสูบขนาดกำลังไฟฟ้า 10 และ 14 W ทำการเก็บไอละอองและควันที่ได้ไว้ในหลอดบรรจุของเหลว impinger (ทำหน้าที่จับสารต่างๆให้สะสมอยู่ในของเหลว) ที่มีสารประกอบ 2,4-ไดไนโทรฟีนิลไฮดราซีนบรรจุอยู่ ในการทดลองใช้มาตรฐานความรุนแรงในการสูบบุหรี่ของการสาธารณะสุขประเทศแคนาดา (Health Canada Intense regimen) และมาตรฐานความรุนแรงในการสูบบุหรี่อื่นอีกสองมาตรฐาน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษหนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสู้กับบุหรี่มวน

สถานที่ทำการวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ในประเทศกรีซ

การวัด

ระดับสารประกอบหมู่คาร์บอนิลที่อยู่ในไอละอองและควัน

ผลการทดลองที่ค้นพบ

ตามวิธีในมาตรฐานความรุนแรงในการสูบบุหรี่ของการสาธารณะสุขประเทศแคนาดา ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้ความร้อนสร้างไอปล่อยสารประกอบ ฟอร์มาดีไฮด์ 5.0-6.4 μg/stick (ไมโครกรัมต่อบุหรี่หนึ่งตัว) แอซีทาลดีไฮด์ 144.1-176.7 μg/stick แอโครลีน 10.4-10.8 μg/stick โพรพิโอนัลดีไฮด์ 11.0-12.8 μg/stick และ โครโทนาลดีไฮด์ 1.9-2.0 μg/stick เมื่อเปรียบเทียบกับบุหรี่ธรรมดา ระดับสารประกอบที่ปล่อยออกมาต่ำกว่าโดยเฉลี่ย ดังนี้ ฟอร์มาดีไฮด์ต่ำกว่าร้อยละ 91.6 แอซีทาลดีไฮด์ต่ำกว่าร้อยละ 84.9 แอโครลีนต่ำกว่าร้อยละ 90.6 โพรพิโอนัลดีไฮด์ต่ำกว่าร้อยละ 89.0 และโครโทนาลดีไฮด์ต่ำกว่าร้อยละ 95.3 ในขณะที่บุหรี่ไฟฟ้าปล่อยสารประกอบ ฟอร์มาดีไฮด์ 0.5-1.0 μg/12 puffs (ไมโครกรัมต่อการสูบละออง 12 ครั้ง) แอซีทาลดีไฮด์ 0.8-1.5 μg/12 puffs แอโครลีน 0.3-0.4 μg/12 puffs โดยไม่พบการปล่อยสารประกอบโพรพิโอนัลดีไฮด์ และโครโทนาลดีไฮด์ ทั้งนี้ตามวิธีในมาตรฐานความรุนแรงในการสูบบุหรี่อื่น พบการปล่อยสารประกอบฟอร์มาดีไฮด์สูงขึ้นในผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้ความร้อนสร้างไอ แต่ระดับของสารประกอบอื่นพบว่าต่ำกว่าสามถึงสี่เท่าเมื่อเทียบกับบุหรี่ธรรมดา โดยยึดตามผลการทดลองตามมาตรฐานความรุนแรงในการสูบบุหรี่ของการสาธารณะสุขประเทศแคนาดา การสูบบุหรี่ด้วยผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้ความร้อนสร้างไอ 20 มวน จะมีผลในการรับสารประกอบหมู่คาร์บอนิลน้อยลงร้อยละ 85 ถึง 95 โดยเฉลี่ยเมื่อนำมาเทียบกับการสูบบุหรี่ธรรมดา 20 มวน ร่วมถึงการลดลงตามลำดับของการได้รับสารประกอบดังกล่าวจากการใช้ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าปริมาณ 5 กรัม โดยอาจนับเป็นร้อยละ 97 หรือ มากกว่า 99 เมื่อนำมาเปรียบเทียบ

สรุปผลการวิจัย

ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้ความร้อนสร้างไอ IQOS ปล่อยสารประกอบหมู่คาร์บอนิลต่ำกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการปล่อยสารของบุหรี่ธรรมดาในท้องตลาด (มาร์ลโบโรแดง) แต่ปล่อยสารในระดับต่างๆสูงกว่าบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อนอติลุส มินิ

อ้างอิง https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/add.14365

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]