Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

คณะกรรมาธิการร่วมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบให้ความร้อน

ตัวเลขอ้างถึงอันตรายที่น้อยกว่าบุหรี่มวนนั้นควรได้รับการชี้แจง

เสนอข่าวเมื่อ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2020 เวลา 18.46 น.

โดย มะนิลาบูลเล็ททิน อ้างอิง: https://mb.com.ph/2020/08/27/joint-house-committees-approve-e-cigs-and-heated-tobacco-bill/

คณะกรรมาธิการร่วมแห่งสภาผู้แทนราษฎรระหว่างคณะกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรมและคณะกรรมาธิการสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายทดแทนกฎหมายเดิมเพื่อควบคุมการผลิต การนำเข้า การจำหน่าย การกระจายสินค้า การอุปโภค การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นสปอนเซอร์ของชุดผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินและไม่มีนิโคติน (ENDS/ENNDS) และผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดให้ความร้อน (HTPs)

เพื่อให้เป็น “รัฐบัญญัติว่าด้วยการควบคุมชุดผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าให้สารนิโคตินอันปราศจากการเผาไหม้ ค.ศ. 2020” โดยร่างกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า (ENDS/ENNDS) และผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดให้ความร้อน (HTPs) “เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและปกป้องประชากรจากอันตรายใดๆ ก็ตาม”

ภายหลังการประชุมคณะทำงานทางเทคนิค 6 ครั้ง และการประชุมพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 3 ครั้ง นับแต่เดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 คณะกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรมลงมติ 46 เสียงเห็นชอบ 5 เสียงคัดค้าน และ 2 ท่านงดออกเสียง ในขณะที่มี 41 เสียงของสมาชิกคณะกรรมาธิการสาธารณสุขลงมติเห็นชอบ และ 5 เสียงคัดค้านสำหรับร่างกฎหมายที่เสนอมา

คณะกรรมาธิการร่วมยังได้พิจารณารับรองมาตราการการลดอันตรายในฐานะนโยบายรัฐให้เป็นยุทธศาสตร์ทางสาธารณะสุขเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ปราศจากการเผาไหม้ซึ่งนำมาทดแทนการสูบบุหรี่นั้นจะได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม

“แม้จะมีการคาดการณ์จำนวนการเสียชีวิตที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไว้อย่างน่ากลัว แต่ก็มีการบังคับใช้มาตราต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเลขการเสียชีวิตเลวร้ายยิ่งขึ้น โดยนอกเหนือจากการตรากฎหมายปฏิรูปภาษีบาปแล้วนั้น ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่กำลังได้รับการส่งเสริมในประเทศฟิลิปปินส์” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชารอน เอส. การิน กล่าว

“แนวความคิดเรื่อง “การลดอันตราย” ยังได้รับการส่งเสริมจากผู้สนับสนุนชาวฟิลิปปินส์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การลดอันตรายนั้นเป็นทั้งนโยบายและปฏิบัติการอันมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงทางสุขภาพ โดยปกติจะเป็นการจัดให้มีรูปแบบที่ปลอดภัยกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์อันตรายต่างๆ” ท่าน ส.ส. กล่าวเพิ่มเติม

กฎหมายที่เสนอมานี้ได้กำหนดการปกป้องเยาวชนจากการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า (ENDS/ENNDS) และผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดให้ความร้อน (HTPs) โดยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตไว้สำหรับการซื้อ การจำหน่ายและการใช้บุหรี่ไฟฟ้า (ENDS/ENNDS) และผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ความร้อน (HTPs) อยู่ที่ 18 ปี

ผู้ค้าปลีกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับเยาวชนโดยการตรวจสอบอายุของผู้ซื้อทั้งหมดผ่านการแสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งมีภาพถ่ายและอายุหรือวันเดือนปีเกิดของผู้ซื้อแสดงอยู่

ห้ามมีการจำหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์ภายในระยะ 100 เมตรจากบริเวณที่เป็น โรงเรียน สนามเด็กเล่นหรือสถานที่อื่นใดที่มีเยาวชนเข้าใช้เป็นประจำ

การค้าออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์หรือผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และสื่อกลางอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันอนุญาตให้ดำเนินการได้โดยผู้จำหน่ายต้องตรวจสอบยืนยันว่าการเข้าถึงสินค้าจำกัดไว้เฉพาะผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์นั้นๆ ต้องมีป้ายแสดงตามที่ร่างกฏหมายกำหนด

อนุญาตให้ทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์ได้ ณ ร้านค้าปลีก ผ่านการขายตรงและทางอินเตอร์เน็ต “โดยโฆษณาเหล่านี้ต้องไม่มีเป้าหมายหรือสร้างความสนใจเฉพาะใดๆ ไปที่ผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปี การโฆษณาดังกล่าวต้องไม่ทำลายข้อความการเลิกสูบบุหรี่และต้องไม่ส่งเสริมผู้ไม่สูบบุหรี่และผู้ไม่เสพสารนิโคตินให้มาใช้บุหรี่ไฟฟ้า (ENDS/ENNDS) และผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดให้ความร้อน (HTPs)”

ห้ามมิให้มีการกล่าวอ้างอันเป็นเท็จเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลกระทบทางสุขภาพ ความเสี่ยงหรือการปล่อยสารพิษ

อนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า (ENDS/ENNDS) และผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดให้ความร้อน (HTPs) ได้ในพื้นที่สูบที่กำหนดไว้ (designated vaping areas – DVAs) แต่ห้ามไม่ให้ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดที่เป็นพื้นที่ปิด ในโรงเรียน โรงพยาบาล สำนักงานราชการ และสถานที่ที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับเยาวชน

ร่างกฎหมายนี้กำหนดให้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในการหารือกับองค์การอาหารและยา การยาสูบแห่งชาติและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกาศเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตราฐานตามบทบัญญัติของร่างกฎหมายนี้ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ส่วนผสม ภาพเตือนทางสุขภาพ ข้อมูลรายละเอียดของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารนิโคติน ความเข้มข้นของน้ำยา การปฏิบัติตามตามมาตราฐานทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกันกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้

อุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่เดิมที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้รัฐบัญญัตินี้จะได้รับระยะเวลาผ่อนปน 18 เดือนนับจากการมีผลบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐบัญญัติในการที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ดังที่กล่าวมา

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]