Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

จีนออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ดูแลผ่านองค์การยาสูบจีน

อุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าของจีนกำลังได้รับผลกระทบจากนโยบายควบคุมอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ประเทศจีนออกกฎหมายให้อุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การยาสูบ หรือ STMA ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผูกขาดด้านการผลิตบุหรี่ ภายใต้กฎหมายใหม่นี้ บุหรี่ไฟฟ้าจะถูกควบคุมในลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใกล้เคียงอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2022 ส่วนมาตรฐานทางเทคนิคที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดของจีนจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2022

การควบคุมอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าของจีน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สภาแห่งรัฐของจีนประกาศว่าได้แก้ไขข้อบังคับสำหรับการบังคับใช้กฎหมายผูกขาดยาสูบของจีน สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ถูกกำหนดว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบดั้งเดิม ทั้งการออกใบอนุญาต การผลิต การขาย การนำเข้า/ส่งออก และการเก็บภาษี

จากนั้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 องค์การยาสูบจีน (STMA) ได้ออกร่างมาตรการการบริหารสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า (‘ร่างมาตรการการบริหาร’) ซึ่งเป็นชุดมาตรการการบริหารใหม่สำหรับควบคุมอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าของจีนที่กำลังเติบโต มาตรการเหล่านี้ได้รับการแก้ไขในภายหลัง และฉบับสุดท้ายเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

ร่างมาตรการการบริหารอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายจีนที่ควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบและการคุ้มครองผู้เยาว์ ได้แก่ กฎหมายการผูกขาดยาสูบของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการคุ้มครองผู้เยาว์ และระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองผู้เยาว์ การบังคับใช้กฎหมายผูกขาดยาสูบของสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่างมาตรการบริหารกำหนดระเบียบการผลิต การขาย การตลาด และการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าและนิโคตินสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า หนึ่งในคำตัดสินที่สำคัญที่สุดก็คืออุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการธุรกรรมทั้งหมดผ่าน ‘แพลตฟอร์มธุรกรรมบุหรี่ไฟฟ้า’ ซึ่งดูแลโดย สำนักบริหารการผูกขาดยาสูบแห่งรัฐ (STMA)

จีนออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ดูแลผ่านองค์การยาสูบจีน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าของจีน

อุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าของจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา แต่ก่อนหน้านี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้รับการควบคุมอย่างถูกกฎหมาย ทำให้ผู้ผลิตรายต่างๆ อาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการทำธุรกิจจนทำให้มูลค่าตลาดบุหรี่ไฟฟ้าเตบโตถึง 13000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตามรายงานจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลของจีน iiMedia Research อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีเพียง 1.5% ในปี 2564 รายงานนี้ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการนี้ตามหลังประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ซึ่งมีอัตราสูงกว่าร้อยละ 30 ดังนั้นจึงยังมีช่องว่างที่สำคัญสำหรับการขยายตัวหากบริษัทต่างๆ สามารถโน้มน้าวให้ผู้สูบบุหรี่ของจีนกว่า 300 ล้านคนหรือมากกว่านั้นเลิกบุหรี่ยาสูบแบบดั้งเดิมได้

การออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในครั้งนี้ แม้จะเป็นความท้าทายสำหรับผู้ผลิต แต่ก็เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้เยาว์ ที่จะห้ามการขายและการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์ รวมถึงการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต

แนวทางของประเทศจีนที่พยายามจะควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างมากในประเทศ จึงน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศไทยซึ่งห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า แต่ก็ยังพบว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกันอย่างแพร่หลาย

.
อ้างอิงจาก :
https://www.china-briefing.com/news/china-vape-industry-how-will-new-administrative-measures-impact-industry/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]