Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

การศึกษาดูเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และการใช้กัญชาร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นของอเมริกา

อังกฤษเผยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนเพิ่มขึ้นจริงแต่ไม่มาก ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาดูเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และการใช้กัญชาร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นของอเมริกา เทียบปี 2017 กับ 2018 พบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่สูบบุหรี่ และการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำก็แทบจะพบต่ำมากในกลุ่มที่ไม่เคยสูบบุหรี่ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์เคยใช้กัญชาร่วมกับอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าในอัตราค่อนข้างสูง

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]