วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25

บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เป็นเวลานาน สุขภาพดีขึ้นได้

บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เป็นเวลานาน สุขภาพดีขึ้นได้

Royal College of General Practitioners ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ที่สูบบุหรี่ทั่วไปเป็นเวลานาน โดยผู้สูบกลุ่มนี้มีระยะเวลาการสูบบุหรี่มาแล้วเฉลี่ย 17 เดือน โดยแบ่งกลุ่มสำรวจออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้สูบบุหรี่ทั่วไปต่อไป อีกกลุ่มเปลี่ยนมาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า

จากผลการตรวจสารพิษในปัสสาวะของทั้ง 2 กลุ่มพบว่า สารพิษในปัสสาวะของกลุ่มที่เปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า ลดน้อยลงมาก นั่นก็หมายถึงสารพิษในร่างกายของกลุ่มหลังลดน้อยลงมากนั่นเอง จึงทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ในบุหรี่มีสารเคมีอยู่มากกว่า 5,000 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่เป็นพิษ และเป็นสารก่อมะเร็ง จากผลการทดสอบดังที่กล่าวไปด้านบน แสดงให้เห็นว่า ในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป

ผู้สูบบุหรี่เป็นเวลานาน สุขภาพดีขึ้นได้ด้วย บุหรี่ไฟฟ้า

อ่านบทความฉบับเต็ม

http://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/rcgp_e-cig_position_statement_approved_060917_clean_copy.pdf